අනු අංකය

නම/ස්ථානය

ලිපිනය

දුරකථන අංකය

01

බුත්තල පොලිස් ස්ථානය

බුත්තල

0552273922

02

ගෝනගංආර පොලිස් ස්ථානය

රජ මාවත, බුත්තල

0555613105

03

ඔක්කම්පිටිය පොලිස් ස්ථානය

ඔක්කම්පිටිය,බුත්තල

 

News & Events

16
Jan2020

කොරෝනා වෛරසය පරදවමු

මෙම රෝග තත්වය පිළිබඳ කාලීන තොරතුරු අවශ්‍ය...

Scroll To Top