ආයතන අංශය

සමාජ සේවා අංශය

අතිරේක දිස්ත්‍රික් රෙජිස්ට්‍රාර් අංශය

විශ්‍රාම වැටුප් අංශය

News & Events

16
Jan2020

කොරෝනා වෛරසය පරදවමු

මෙම රෝග තත්වය පිළිබඳ කාලීන තොරතුරු අවශ්‍ය...

Scroll To Top