මෙම රෝග තත්වය පිළිබඳ කාලීන තොරතුරු අවශ්‍ය වේ නම් සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ වසංගත විද්‍යා රෝග අංශයේ වෙබ් අඩවියෙන් (http://www.epid.gov.lk)  ලබාගත හැක.

News & Events

16
Jan2020

කොරෝනා වෛරසය පරදවමු

මෙම රෝග තත්වය පිළිබඳ කාලීන තොරතුරු අවශ්‍ය...

Scroll To Top