බුත්තල ප්‍රාදේශීය සම්බන්ධීකරණ කමිටු රැස්වීම 2019 පෙබරවාරි 15 වන දින ප්‍රාදේශීය සම්බන්ධීකරණ කමිටු රැස්වීම බුත්තල ප්‍රාදේශිය ලේකම් කාර්යාල ශ්‍රවණාගාරයේදී පැවැත්විණි. මෙම රැස්වීමට බුත්තල  ප්‍රාදේශීය ලේකම්, බුත්තල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලීය ක්ෂේත්‍ර නිලධාරීන්, සංවර්ධන නිලධාරීන්, ග්‍රාම නිලධාරීන් හා සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරීන්, වෙනත් රාජ්‍ය නිලධාරීන් හා කැඳවීම් නිලධාරීන් සහභාගි විය.

52420944 117094236067108 5505032167954055168 n51910939 117094199400445 8119384739623731200 n

 

 

News & Events

Scroll To Top