2021.01.29 දින ප්‍රාදේශිය  සම්බන්ධීකරණ  කමිටු රැස්වීම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලීය ශ්‍රවනාගාරයේදී පවත්වන ලදි.

 IMG fcd2d6c87094aee2ff1ded9b4a74b184 V

IMG 78a8a26618a7286458ddd45547be2f1a V

   IMG a95cc7ec6b878df454c63b39e9f2b90f V

 

 

 

 

 

 

 

News & Events

03
Feb2021
ප්‍රාදේශීය සම්බන්ධීකරණ කමිටු රැස්වීම

ප්‍රාදේශීය සම්බන්ධීකරණ කමිටු රැස්වීම

2021.01.29 දින ප්‍රාදේශිය  සම්බන්ධීකරණ  කමිටු රැස්වීම ප්‍රාදේශීය...

16
Jan2020

කොරෝනා වෛරසය පරදවමු

මෙම රෝග තත්වය පිළිබඳ කාලීන තොරතුරු අවශ්‍ය...

Scroll To Top